دیوار جدا کننده در چاه های مشترک با چند لاین آسانسور

طبق بند 5-6-2-2 استاندارد زمانی که فاصله افقی بین لبه سقف کابین و نزدیکترین قسمت متحرک (کابین یا وزنه تعادل) آسانسور مجاور کمتر از 50cm بود یک دیوار جدا کننده در سرتاسر چاه باید تعیبه شود.و پهنا یا عرض دیواره هم باید حداقل اندازه قسمت متحرک (کابین یا وزنه تعادل) به اضافه 10cm از هر طرف باشد

دیدگاهتان را بنویسید